Договір оферти

Договір (ОФЕРТА) про надання послуг

(цей договір є публічним договором та договором приєднання і згідно зі ст. ст. 633, 634, 641, 642, 644 ЦК України його умови однакові для всіх осіб)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЗІОНОМІКС", в особі Директора Шума Станіслава Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі — "Виконавець"), пропонує фізичній особі (далі — "Замовник"), які разом у подальшому іменуються "Сторони", а кожен окремо — "Сторона", укласти цей Договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://agrifinance.toplead.com.ua/ (далі — "Договір"), на умовах, вказаних нижче.

 

 1. Визначення термінів

1.1. Оферта — цей публічний Договір приєднання про надання інформаційних, консультаційних послуг та послуг з організації й забезпечення доступу Замовника до Курсу.

1.2. Сайт — інтернет-сайт: https://agrifinance.toplead.com.ua/

1.3. Акцепт Оферти (Акцептування Оферти) — повне і беззастережне прийняття Замовником Оферти шляхом здійснення Замовником дій, передбачених цим Договором.

1.4. Виконавець — ТОВ "ВІЗІОНОМІКС".

1.5. Замовник — будь-яка дієздатна фізична особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених в ній умовах, і своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору.

1.6. Договір — цей публічний Договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом Акцепту Замовником цієї Оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого Договору в цілому.

1.7. Курс — тренінг для фізичних осіб, характеристики та вартість якого визначаються у відповідній Пропозиції Курсу.

1.8. Пропозиція Курсу — розміщена на Сайті інформація про характеристики, зокрема, про форму подачі інформації, кількість освітніх матеріалів, особливості доступу до курсу, вартість та інше.

1.9. Форма особистих даних — форма на сайті, в якій Замовник перед сплатою Курсу заповнює свою контакту інформацію (ФІО, email, телефон) для корректного надання доступу до Курсу.

1.10. Особистий кабінет — обліковий запис Користувача на сайті, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до Курсу.

 

 1. Предмет договору

2.1. За цим Договором Виконавець бере на себе зобов"язання надати послуги з організації доступу та забезпечити доступ Замовника до Курсу, а Замовник зобов"язується оплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та дотримуватись умов та порядку їх отримання, передбачених даним Договором.

2.2. Обсяг та характеристика послуг за даним Договором визначаються Курсом, обраним Замовником згідно з відповідною Пропозицією Курсу та оплаченим Замовником у повному обсязі.

2.3. Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Платформі протягом строку дії цього договору (три місяці).

2.4. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Замовнику. Замвоник споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на сайті. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб"єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах.

2.3. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників цього Договору він, Договір, вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем повної оплати Замовником послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця).

2.4. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України "Про освіту".

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

 

 1. Порядок акцепту оферти

3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити і пройти Курс, укласти даний Договір на вказаних у ньому умовах.

3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка має зацікавленість у придбанні послуг, що надаються Виконавцем.

3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо фізична особа вчинила наступні дії (в їх сукупності):

 • коректно заповнив Форму особистих даних і проставив у ній відмітку про прийняття Оферти;
 • повністю оплатив послуги Виконавця на сайті або оплатив доступ до першого відео курсу, вибравши відповідний пункт при оплаті.

 

3.4. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без виключень).

3.5. Акцептуючи даний Договір Користувач погоджується повністю й беззастережно із Політикою конфіденційності за посиланням https://agrifinance.toplead.com.ua/ua/privacy-policy/

 

 1. Обов"язки та права Виконавця

4.1. Виконавець зобов"язаний:

4.1.1. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов даного Договору, надати Замовнику можливість доступу до обраного ним Курсу відповідно до характеристик та правил проходження Курсу, визначених у Пропозиції Курсу.

4.1.2. На Сайті, в тексті цього Договору, в Пропозиції Курсу та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації Курсу, його зміст і характеристики, права і обов"язки сторін під час надання та отримання послуг.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Протягом часу дії Пропозиції Курсу змінювати Пропозицію Курсу на власний розсуд.

4.2.2. У разі відмови Замовника від проходження замовленого та оплаченого ним Курсу незалежно від причин чи припинення ним проходження Курсу на певному етапі неналежно від причин — утримати на свою користь грошові кошти, внесені Замовником як оплату Курсу, в повному обсязі.

4.2.3. Припинити доступ Замовника до Курсу на будь-якому його етапі і без повернення внесеної плати в разі встановлення факту передачі Замовником реквізитів для доступу до Курсу третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв"язку з участю в Курсі, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті одержання послуг Виконавця, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.

4.2.4. Виконавець має право залучати до виконання цього Договору третіх осіб (юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), оформлюючи з ними окремі договори та враховуючи в них умови конфіденційності.

 1. Обов"язки та права Замовника

5.1. Замовник зобов"язаний:

5.1.1. На Сайті коректно заповнити Форму особистих даних та підтвердити свою беззастережну згоду із правилами та порядком доступу до Курсу і його проходження. Така згода вважається наданою Замовником, якщо він проставив відмітку про прийняття Оферти в Заявці на Курс.

5.1.2. Оплатити послуги Виконавця на сайті.

5.1.3. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України під час виконання даного Договору та проходження Курсу.

5.1.4. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв"язку з наданням послуг Виконавцем і доступом до Курсу, за винятком використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його власних потреб.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Обрати Пропозицію Курсу відповідно до власних потреб: доступ до всього Курсу, або доступ до першого відео.

5.2.2. Отримати послуги належної якості та в обсязі, передбаченому цим Договором.

 

 1. Розмір оплати та порядок розрахунків

6.1. Вартість послуг за даним Договором визначається в Пропозиції Курсу, розміщеній на Сайті.

6.2. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у виді 100% попередньої оплати, у безготівковій формі в порядку та строки, що визначаються згідно з інформацією на Сайті щодо конкретного Курсу та/або в Пропозиції Курсу шляхом здійснення Інтернет-платежу.

Зміст Інтернет-платежу повинен обов"язково містити вказівку на П.І.Б. особи, яка братиме участь у Курсі.

6.3. Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково.

6.4. Послуги вважаються оплаченими в момент зарахування повної вартості послуг на рахунок Виконавця.

6.5. Якщо Замовник не розпочав участь у Курсі протягом строку дії доступу до нього (незалежно від причин), припинив проходження Курсу до його завершення (незалежно від причин) чи пройшов Курс не у повному обсязі (незалежно від причин), внесена ним оплата вартості послуг Виконавцем не повертається.

 

 1. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов"язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

7.2. У випадку, якщо Замовник вніс плату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати Договір та/або відмовити Замовнику в допуску до проходження Курсу.

7.3. У випадку передачі Замовником інформаційних матеріалів, отриманих під час проходження Курсу, третім особам без письмового дозволу Виконавця, як і виявлення фактів використання Замовником вказаних матеріалів з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:

 

 • відсторонення Замовника від участі у Курсі (припинення доступу до Курсу), розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення вартості послуг;
 • відшкодування Виконавцю прямих та непрямих збитків, завданих таким порушенням.

 

7.4. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, чи які потягли за собою ненадання, або неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання даного Договору без повернення Замовнику вартості послуг.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за:

 

 • неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв"язку, відсутність чи несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв"язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;
 • порушення безпеки обладнання чи несправність обладнання, яке використовується Замовником для отримання послуг;
 • будь-які збитки Замовників чи третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця.

 

7.6. Інформація про конкретний Курс та особливості доступу Замовника до Курсу (в тому числі технічні характеристики обладнання, необхідного для доступу до Курсу) передбачаються в Пропозиції Курсу та даному Договорі. У разі невідповідності технічного обладнання Замовника визначеним вимогам, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Замовником доступу до Курсу.

7.7. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується вартістю послуги, наданої за даним Договором.

 

 1. Додаткові умови

9.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на Сайті та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.

9.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

9.3. Договір набирає чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником у порядку, передбаченому даним Договором, і діє до повного виконання зобов"язань Виконавця за даним Договором. Повне виконання зобов"язань Виконавця перед Замовником визначається моментом передачі доступу до Особистого кабінету Замовнику.

9.4. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ним в електронній реєстраційній формі (Формі особистих даних), а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком проведення Курсу, розміщеними на Сайті, та зобов"язується їх дотримуватись.

9.6. Акцептуванням цього Договору Замовник надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних із метою виконання Виконавцем своїх обов"язків за цим Договором та в порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних". Виконавець вправі надавати персональні дані Замовника своїм співробітникам, співорганізаторам, а також третім особам, які залучені до надання послуг за цим Договором, виключно з метою досягнення цілей даного Договору.

 

 1. Реквізити Виконавця

ТОВ "ВІЗІОНОМІКС", код ЄДРПОУ 43240553, Україна, м. Київ, вул. Льва Толстого, 33, +380 67 401 61 41, office@toplead.com.ua